Polityka prywatności

§ 1
Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem z Serwisu https://włoski.ang.pl są przetwarzane przez Łukasz Karpiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lukar.NET Łukasz Karpiński” z siedzibą w Warszawie (00-837), ul. Pańska 98 lok. 207, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 894-241-41-25, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., , poz. 1182 ze zm.).
§ 2
Dane osobowe
 1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu możliwości korzystania z Serwisu i są to:
  1. adres e-mail,
  2. adres IP,
  3. imię – jeśli Użytkownik Zarejestrowany podał je w profilu,
  4. miejsce zamieszkania - jeśli Użytkownik Zarejestrowany podał je w profilu,
  5. płeć - jeśli Użytkownik Zarejestrowany podał ją w profilu.
 3. Użytkownik Zarejestrowany może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Administratora materiałów reklamowo-promocyjnych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),
  4. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 5, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
§ 3
Informacje techniczne - pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 3. Administrator informuje Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informuje Użytkowników lub Użytkowników Zarejestrowanych, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usług.
 6. W kodzie Serwisu zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia służą do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności Serwisu. Szczegóły dostępne są na stronie Google Analytics
 7. Sieć reklamowa Google AdSense jest zewnętrznym dostawcą reklam w Serwisie. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowań i ich wyświetlenia, firma Google korzysta z plików cookie. Reklamy mogą być dopasowane do informacji wynikających z Twoich poprzednich wizyt w tej i innych witrynach, z wyłączeniem danych powodujących naruszenie prywatności, w rodzaju imienia i nazwiska, numeru telefonu i innych danych kontaktowych czy adresu. Możesz wyłączyć dopasowywanie reklam do Twoich zainteresowań klikając tutaj - w tym samym miejscu dowiesz się więcej odnośnie usług Google AdSense.

Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 05.07.2017