TŁUMACZ NIE-PRZYSIĘGŁY

Temat przeniesiony do archwium
Witajcie!

Małe pytanko.

Czy istnieje jakiś egzamin na TŁUMACZA NIE-PRZYSIĘGłEGO?
Osoboście wydaję mi się, że nie. Przeszukałam troszkę netu i nic z tego zagadnienia nie znalazłam.
Moi znjamomi natomiast uparcie twierdzą, że i owszem istnieje cos takiego. Oczywiście nie mam na myśli żadnych CELI 5 doc, tylko jakiś egzamin państwowy, który rzekomo dawał by uprawnienia do tłumaczenia( po co, też nie wiem, bo przecież w biurach tłumaczeń przyjmuje się bez problemu różne osoby po prostu po filologiach, a nawet i nie).

Będę wdzięczna za odpowiedź.
Tłumaczem można być po filologii albo studiach podyplomowych dla tłumaczy konferencyjnych, a to na temat tłumacza przysięgłego:

27 stycznia 2005 roku weszła w życie Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702), która wprowadziła wiele znaczących zmian regulujących wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego. Do podstawowych modyfikacji należy wprowadzenie obowiązkowego egzaminu oraz pozostawienie ustawowej wysokości stawek jedynie dla określonej grupy podmiotów państwowych.
Ustawa w obecnym kształcie reguluje warunki nabywania uprawnień do zawodu, określa zasady jego wykonywania, jak również obowiązki i uprawnienia tłumaczy.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym

na to pytanie odpowiada Art. 2. Ustawy, według którego tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, znająca język polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie karana (za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego), która:
- ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
- ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej "egzaminem na tłumacza przysięgłego".

Egzamin przed komisją

Ustawa zmieniła tryb przyznawania uprawnień tłumacza przysięgłego. W myśl art. 3. Ustawy konieczne jest zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, którą powołuje Minister Sprawiedliwości.

Nabywanie uprawnień

Pozytywny wynik egzaminu to podstawa uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu. Poza tym tłumacz przysięgły musi złożyć ślubowanie oraz uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłych, aby móc rozpocząć działalność. Jako potwierdzenie uprawnień tłumacz przysięgły otrzymuje świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Jak widzisz tłumacz przysięgły to już "wyższa szkoła jazdy" :)
>Czy istnieje jakiś egzamin na TŁUMACZA NIE-PRZYSIĘGłEGO?

Nie, na NIE-PRZYSIĘGłEGO nie istnieją egzaminy. Znajdujesz sobie zleceniodawcę i tłumaczysz. Weryfikuje Cię rynek. Jeśli jesteś dobra - zostajesz i masz pracę; jeśli nie - to nie masz zleceń.
Dzięki:-) Tak też myślałam... było by to w sumie bezsensowne.

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia