Liczebniki główne - język włoski

Liczebniki główne odpowiadają na pytanie ile? (jeden, dwa, trzy, cztery ...)

Liczebniki od 0 do 10 są nieregularne i należy nauczyć się ich na pamięć:

0 playzero
1 playuno
2 playdue
3 playtre
4 playquattro
5 playcinque
6 playsei
7 playsette
8 playotto
9 playnove
10 playdieci

Liczebniki od 11 do 16 mają cząstkę "dici" (polskie "naście") na końcu, a od 17 do 19 na początku:

11 playundici
12 playdodici
13 playtredici
14 playquattordici
15 playquindici
16 playsedici
17 playdiciassette
18 playdiciotto
19 playdiciannove

Pełne dziesiątki od 20 do 90 wyglądają następująco:

20 playventi
30 playtrenta
40 playquaranta
50 playcinquanta
60 playsessanta
70 playsettanta
80 playottanta
90 playnovanta

Do pełnych dziesiątek dodajemy jednostki. Zobaczmy to na przykładzie liczby 20:

21 playventuno
22 playventidue
23 playventitré
24 playventiquattro
25 playventicinque
26 playventisei
27 playventisette
28 playventotto
29 playventinove

Zwróćmy uwagę na brak ostatniej samogłoski dziesiątki przy jednostkach uno i otto.

Warto też zauważyć, że jednostkę "tre" w połączeniu z dziesiątką zapisujemy z akcentem graficznym, zatem -tré.

Pełne setki tworzymy, dodając do liczebnika jednostkowego cząstkę cento.

100 playcento
200 playduecento
300 playtrecento
400 playquattrocento
500 playcinquecento
600 playseicento
700 playsettecento
800 playottocento
900 playnovecento

Trzeba pamiętać, że przy połączeniu jednostki uno i otto z setką zachorujemy ostatnią samogłoskę setki, zatem piszemy: centouno, centootto.

A teraz czas wyższe liczebniki:

1000 playmille
2000 playduemila
3000 playtremila

Zatem 1000 to mille, ale UWAGA! 2000 to duemila, 3000 - tremila, itd..

Zostały nam jeszcze miliony:

1000000 playun milione
2000000 playdue milioni
3000000 playtre milioni

I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga: wszystkie liczebniki, poza milionami, słownie zapisujemy jako jeden wyraz. Oto kilka przykładów:

150 playcentocinquanta
162 playcentosessantadue
488 playquattrocentoottantotto
1999 playmillenovecentonovantanove
2009 playduemilanove
1.557.000 playun milione cinquecentocinquantasettemila

Trzeba jednak pamiętać, że nie będzie błędne powiedzenie również: cento e cinquanta chilometri - setki i tysiące możemy rozdzielić spójnikiem "e", chociaż formami częściej używanymi są te pisane łącznie.

Liczebniki główne są bardzo często używane w języku włoskim, nawet tam, gdzie po polsku stosuje się liczebniki porządkowe, np.:

1) do wyrażania godzin:

playÈ l'una. Jest pierwsza.
playSono le due. Jest druga.
playSono le ventiquattro. Jest dwudziesta czwarta.
playSono le cinque e venti. Jest piąta dwadzieścia.
playSono le otto meno un quarto. Jest za kwadrans ósma.

2) do wskazywania kolejnego dnia miesiąca:

playil due maggio drugi maja
playil tre settembre trzeci września
playl'undici gennaio jedenasty stycznia
playil venti marzo dwudziesty marca
playil trentuno dicembre trzydziesty pierwszy grudnia

Wyjątek stanowi primo - pierwszy, który również po włosku wyraża się liczebnikiem porządkowym.

playil primo aprile pierwszy kwietnia

Ćwiczenia online:

2487
 
0%
2488
 
0%
2489
 
0%
pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.