Czasownki nieregularne - czas teraźniejszy w języku włoskim

Znamy już trzy regularne koniugacje czasownika. Niestety, w czasie teraźniejszym wiele czasowników jest nieregularnych, czyli każdy ma własną, niepowtarzalną odmianę i każdej z tych odmian z osobna musimy się nauczyć.

Dla ułatwienia podzielimy najważniejsze czasowniki nieregularne na grupy:

1) Jako pierwszy - jedyny w swoim rodzaju, czasownik być:

essere być
io playsono ja jestem
tu playsei ty jesteś
lui/lei playè on/ona jest
noi playsiamo my jesteśmy
voi playsiete wy jesteście
loro playsono oni/one są

2) Czasowniki nieregularne pierwszej koniugacji mają nieregularną tylko drugą osobę liczby pojedynczej (zamiast końcówki -i końcówka -ai):

dare - dawać stare - miewać
się, przebywać
io playdo playsto
tu playdai playstai
lui/lei play playsta
noi playdiamo playstiamo
voi playdate playstate
loro playdanno playstanno

3) W przypadku kolejnej grupy czasowników wystarczy pamiętać jak brzmiały po łacinie, by móc je odmienić:

polski włoski łacina
pić playbere bevere
mówić playdire dicere
tłumaczyć playtradurre traducere
bere - pić dire - mówić tradurre - tłumaczyć
io playbevo playdico playtraduco
tu playbevi playdici playtraduci
lui/lei playbeve playdice playtraduce
noi playbeviamo playdiciamo playtraduciamo
voi playbevete playdite playtraducete
loro playbevono playdicono playtraducono

UWAGA na drugą osobę liczby mnogiej czasownika dire!

4) Cechą następnej grupy czasowników są regularne (lub prawie regularne) pierwsze dwie osoby liczby mnogiej:

playavere mieć
playandare iść, jechać
playuscire wychodzić
playsedere siedzieć
playsapere wiedzieć
playmorire umierać
avere - mieć andare - iść, jechać uscire - wychodzić
io playho playvado playesco
tu playhai playvai playesci
lui/lei playha playva playesce
noi playabbiamo playandiamo playusciamo
voi playavete playandate playuscite
loro playhanno playvanno playescono
sedere - siedzieć sapere - wiedzieć morire - umierać
io playsiedo playso playmuoio
tu playsiedi playsai playmuori
lui/lei playsiede playsa playmuore
noi playsediamo playsappiamo playmoriamo
voi playsedete playsapete playmorite
loro playsiedono playsanno playmuoiono

UWAGA na pierwszą osobę liczby mnogiej czasownika avere!

5) Następujące czasowniki mają nieregularną pierwszą osobę liczby pojedynczej i trzecią liczby mnogiej:

playvenire przychodzić, pochodzić
playsalire wchodzić
playrimanere pozostawać
playscegliere wybierać
playtenere trzymać
playspegnere wyłączać, gasić
playraccogliere zbierać
playtrarre ciągnąć
playporre kłaść
venire -
przychodzić, pochodzić
salire - wchodzić rimanere - pozostawać scegliere - wybierać tenere - trzymać
io playvengo playsalgo playrimango playscelgo playtengo
tu playvieni playsali playrimani playscegli playtieni
lui/lei playviene playsale playrimane playsceglie playtiene
noi playveniamo playsaliamo playrimaniamo playscegliamo playteniamo
voi playvenite playsalite playrimanete playscegliete playtenete
loro playvengono playsalgono playrimangono playscelgono playtengono

raccogliere - zbierać trarre - ciągnąć porre - kłaść spegnere - wyłączać
io playraccolgo playtraggo playpongo playspengo
tu playraccogli playtrai playponi playspegni
lui/lei playraccoglie playtrae playpone playspegne
noi playraccogliamo playtraiamo playponiamo playspegniamo
voi playraccogliete playtraete playponete playspegnete
loro playraccolgono playtraggono playpongono playspengono

Uwaga na drugą i trzecią osobę liczby pojedynczej czasowników venire i tenere oraz na bezokoliczniki trarre i porre.

6) Ostatnia grupa, to już niestety zupełnie nieregularności:

playfare robić
playpotere móc
playdovere musieć
playvolere chcieć
fare - robić potere - móc dovere - musieć volere - chcieć
io playfaccio playposso playdevo playvoglio
tu playfai playpuoi playdevi playvuoi
lui/lei playfa playpuò playdeve playvuole
noi playfacciamo playpossiamo playdobbiamo playvogliamo
voi playfate playpotete playdovete playvolete
loro playfanno playpossono playdevono playvogliono

Warto dodać, że czasowniki pochodne od tych podstawowych nieregularnych, wyżej wymienionych, będą się odmieniać podobnie.

I tak na przykład, czasowniki svenire (mdleć) odmienimy jak venire, czasownik riuscire (udać się, powieść się) odmienimy jak uscire, czasownik contenere (zawierać) odmienimy jak tenere, a na przykład czasownik suporre (przypuszczać) lub imporre (narzucać) odmienimy jak porre.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.